PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM İNŞAAT A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ


Sayın İlgili;

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK” veya “Kanun”) “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile şirketimiz Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat Anonim Şirketi (“Pasifik İnşaat, İşveren, Şirketimiz”) tarafından web sitemizi (“www.pasifikinsaat.com.tr”) ziyaret etmeniz sırasında işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

1- VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Pasifik İnşaat olarak, elde edilen kişisel veriler yönünden Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatına sahibiz. Bu kapsamda tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.

Şirket Adresimiz    : Kızılırmak Mah. Dumlupınar Bul. No:3A/1 Çankaya/ANKARA 

Telefon Numaramız : +90 (312) 285 47 72

Fax Numaramız    : +90 (312) 285 47 80 

Web Adresimiz    : www.pasifikinsaat.com.tr

Mail Adresimiz    : info@pasifikinsaat.com.tr

2- İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER 

Pasifik İnşaat ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz web sitemiz aracılığıyla işlenmektedir;

Kimlik Bilgileri            : Ad Soyadı, 

İletişim Bilgileri            : Telefon Numarası, 

Çerezlerin İşlediği diğer veriler eklenecektir.

    

3- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

3.1. Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemimiz 

Kişisel verilerinizi, şirketimize ait “www.pasifikinsaat.com.tr” adresinde yer alan başvuru formu doldurmanız ile web sitesi üzerinde kullanılan çerezler aracılığıyla toplamaktayız. 

3.2. Kişisel Verilerinizi Toplamaktaki Hukuki Sebebimiz 

Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen; bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ile talep ve şikayetlerinizin takip edilmesi, sebepleriyle, fiziki ve/veya elektronik ortamlarda muhafaza edilmektedir. 

4- WEB SİTESİ ARACILIĞIYLA İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirketimizin web sitesini ziyaret etmeniz sırasında elde edilen kişisel verileriniz;

 • Tarafınıza sunulan hizmetin geliştirilmesi, güvenliğini sağlanması, 
 • İnternet sitesi hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi,
 • İnternet kullanım faaliyetlerinizin kolaylaştırılması,

ve www.pasifikinsaat.com.tr adresinden ulaşabileceğiniz çerez politikamızda belirttiğimiz diğer amaçlarla işlenmektedir.

5- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ 

Şirketimiz tarafından toplanan kişisel verileriniz; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar ile işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işlenmektedir.

6- İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Şirketimiz işlediği kişisel verileri, Kanun’un 8 ve 9’uncu maddelerinde öngörülen kişisel veri işleme şartları ve amaçlarına uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak, iştiraklerimiz ya da bağlı ortaklıklarımız, Şirketimizce hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da işbirliği yapılan ya da proje/program/finansman ortağı olunan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası, kamu/özel kurum ve kuruluşlar, şirketler ve sair 3. kişi ya da kuruluşlara, danışmanları, hissedarları ya da çözüm ortakları ile diğer grup şirketleriyle paylaşabilir.

7- KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI 

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak; aşağıdaki 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,  
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişileri bilme,  
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarınız bulunmaktadır.

8- KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN HAKLARIN KULLANILMASI    

Yukarıda belirtilen haklar kapsamında taleplerinizi Kanun’un 11. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliği uyarınca dilekçe ile veya www.pasifikinsaat.com.tr adresinde yer alan “Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formu” nu doldurarak yukarıda yer verilen adresimize bizzat elden iletebilir veya elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@pasifikinsaat.com.tr adresine iletebilirsiniz. Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup; talepleriniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesinde yer alan işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir. 

Başvurunun geçerli olabilmesi için başvuru dilekçenizde;

 • Ad soyadı, yazılı ise imza, 
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, 
 • Yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, 
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, 
 • Varsa bildirime esas e-posta adresi, telefon ve faks numarası, 
 • Talep konusu, 

bilgilerinizin bulunması zorunludur.

Saygılarımızla.